В одній і тій же науковій галузі може бути кілька методик (комплексів методів), які постійно вдосконалюються підчас наукової роботи. Формулюючи наукову новизну результатів дослідження, необхідно показати відмінність результатів роботи, які планується отримати, від відомих раніше варіантів вирішення проблеми, а також описати ступінь новизни (буде вдос­коналено, дістане подальший розвиток тощо). Наукові результати теоретич­них досліджень можуть мати форму концепції, гіпотези, класифікації, зако­ну, методу та ін. Результатами прикладних та емпіричних досліджень стають технології, методики, алгоритми, речовини, штампи тощо. На їх основі відбувається систематизація раніше накопичених знань і здійснюється пошук нових наукових результатів — у цьому сутність і призначення гіпотези як форми розвитку науки.

Контрольне опитування проводиться після опанування лекційним матеріалом семестрового модулю. Модульна контрольна робота №1 та № 2 оцінюється в 20 балів. Й емпіричні, і теоретичні дослідження, але з різним ступенем глибини. Абдукція, моделювання, аналогія, https://zabor.zp.ua/Statiy/spellbinding_mystery.htm історичний і логічний методи, метод графів). Дослідження – фізичні, біологічні, соціальні, технічні й т.п. Продукт діяльності — те, що е результатом трансформації предмета в процесі діяльності. Комунікативну — слугують засобом спілкування дослідників.

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін. Як правило, фундаментальні науки у своєму розвитку випереджають прикладні, створюючи для них теоретичне підґрунтя.

При цьому передбачається пара­лельне вивчення процесів і явищ, що можуть впливати на стан об’єкта дослідження. Таке вивчення теми дає змогу виявити позитивні й негативні чинники впливу та визначити критерії їх оцінки. Отриману інформацію про об’єкт та супутні процеси та явища збирають і групують для подальшого перетворення згідно з метою дослідження.

Наприклад, сюди належить метод моделювання чи такі логічні засоби, як аналіз і синтез, індукція і дедукція. 83контроль у науковому дослідженні, і водночас у пізнавальній діяльності, задає її логіку. Методика — це сукупність, порядок використання різноманітних методів у науковому дослідженні.

Результати такої діяльності узагальнюються та представляються в учнівській науково-дослідницькій роботі [9, c. Отже, наукове дослідження учня – це процес і результат наукового вивчення дійсності, представлений у формі науково-дослідницької роботи. Наукове дослідження здійснюється та оформляється відповідно до усталених вимог. Пропозиції та рекомендації щодо практичного використання висновків у вирішенні конкретного завдання в певних умовах повинні бути перспектив­ними.

наукові дослідження поділяються на

Організаційна стадія науково-дослідного процесу – це ціла низка процедур, що виконуються на початковому етапі кожного наукового дослідження (рис. 4.2). І насамкінець на стадії реалізації результатів дослідження проводиться узагальнення та апробація отриманих результатів, а потім упровадження їх у практику в тій чи іншій формі. Ідеалізація — це конструювання подумки об’єктів, які не існують у дійсності або практично нездійснені (наприклад, абсолютно тверде тіло, абсолютно чорне тіло, лінія, площина і т. д.). Методи обробки даних призначені для обробки отриманих даних, встановлення залежності кількісних та якісних показників аналізу, інтерпретації їхнього змісту. З ними пов’язаний цілий розділ математики — «теорія ігор». Дають змогу отримати синтезоване уявлення про досліджуваний об’єкт і наочно показати його складові, їхню питому вагу, причинно-наслідкові зв’язки, інтенсивність розподілу компонентів у заданому об’ємі та ін. Науково-інформаційнана діяльність- це сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково- технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітично- синтетичній обробці, фіксації , зберіганні, пошуку і поширенні.

Методи і техніка досліджень

Як і висновки, пропозиції можуть мати і позитив­ний, і негативний характер (наприклад, відмова від методики планування окремих показників, що використовувалася раніше). Попередні рекомендації зазвичай завершують теоретичну частину прикладних досліджень. Однак вони можуть завершувати цілком теоретичну роботу і тому мати організаційно-методичний характер. 77Основною формою пізнавальної діяльності є наука як цілісна система специфічних знань, як феномен духовної культури та як особливий соціальний інститут. У цей історичний період наука формувалась як безпосередня виробнича сила, що детермінувала розвиток суспільства й передусім людини.

Пошукова форма

У довідниковій та науковій літературі поняття “метод” трактується як “спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя” [3, c. 522]; як “(гр. methodos) спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного життя. Це також сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного завдання” [14, c. 74]; система розумових і (або) практичних операцій (процедур), які спрямовані на розв’язання пев­них пізнавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети .

Термін «ідеї» (від грец. — вид, образ) був вперше введений давньогрецькими філософами і використовується в різних значеннях в історії філософії. Матеріалістичні напрями в філософії розглядали ідеї як відображення дійсності. Демокріт, наприклад, називав ідеями атоми, що є неподільними формами, які осягаються в розумі. За ідеалістом Платоном, ідеї — це прообрази речей, чуттєвого світу, істинне буття. У середні віки вважалось, що Бог творить речі згідно зі своїми ідеями, які є ідеальними формами.

Загало м межі між окремими науками та науковими дисциплінами доволі умовні й нестійкі. Оскільки окремі науки у своєму підґрунті мають суспільну практику та її потреби, то їх розвиток відбувається згідно з власними закономірностями, пов’язаними з ними. Отже, наукове дослідження учня – це процес і результат наукового пізнання дійсності, представлений у формі науково-дослідницької роботи. Якість та ефективність зазначеного значною мірою залежать від усвідомлення школярем сутності наукового дослідження, його категорій та правильної організації наукової діяльності.

Визначте, до якого типу належатимуть тези, виберіть відповідну структуру. Підручники, навчальні посібники; л бібліографічні покажчики та ін. Метод є суб’єктивним, тому що використовується певною людиною з її суб’єктивними властивостями. Вказується питома вага кількості підприємств в загальній кількості промислових підприємств. Складання/перескладання екзаменів – за встановленим деканатом розкладом. Складання/перескладання екзаменів здійснюється за встановленим деканатом розкладом. Екзамен відбувається за всіма тематичними (змістовими) модулями дисципліни.

У доповіді доцільно дотримуватися полемічного характеру, який викликатиме зацікавлення у слухачів, а також посилатися на попередні виступи. Доповідь — один із видів публічного (усного) представлення інформації з певного питання у вигляді розгорнутого повідомлення, що ґрунтується на залученні документальних даних. За результатами розгляду тез доповідей Організаційний комітет ухвалює рішення про включення доповіді в програму роботи конференції та публікацію тези чи доповіді у збірнику матеріалів конференції. Під час написання тез рекомендовано дотримуватися певної послідовності дій. Тези — це коротко сформульовані основні положення наукової доповіді, статті чи іншої наукової праці.

Соціально-економічні, культурні, духовні умови, що склалися у містах-державах, сприяли зруйнуванню міфологічних систем. Рівень розвитку виробництва, соціально-економічних відносин спричинив розділення розумової та фізичної праці. Окремі елементи наукових знань існували і в більш давньому суспільстві, але вони мали розрізнений характер. Використовувати відповідну термінологію у власних дослідженнях та науковій комунікації рідною мовою та/або іноземною; презентувати та оприлюднювати в усній та письмовій формі, здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту. Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних.